Ценности и принципи

Ценности


Човекоцентричност

Почтеност

Дискретност

Учене през целия живот

Принципи

Уважаваме и защитаваме основните човешки права и свободи, описани във Всеобщата харта за правата на човека;

Водим се по общо-моралните принципи, заради които успешно са просъществували всички общности в историята на човечеството досега… А именно:

* Лична свобода (независимост и автентичност)

* Единство (сътрудничество при постигане на общи цели)

* Взаимност (реципрочност)

* Толерантност (приемане на различието)

* Разбиране

* Уважение

* Коректност (изпълняваме онова, което обещаваме)

* Устойчивост (надграждаме и развиваме онова, което сме съградили)

* Справедливост

* Благодарност.

Създадохме също „Бяла книга на благоденствието“ – морален кодекс на Wellness Masters Hub, чиито принципи изповядваме и спазваме както в работата ни, така и в личния ни живот. Уверени сме, че всеки докоснал се до организацията ни, също ще се припознае в тези ценности и принципи!